VisKon V13 Novinky

 • Úprava dialogu vikýře:
  • Nyní je možné přímo v tomto dialogu navolit dřevěné stěny. Ty jsou pak automaticky ořezány dle přednastaveného rohového systému.
  • Možnost libovolného ořezání stěny na hlavní střechu stejně jako na střechu vikýře
  • U čelní stěny vikýře je možné vkládat až dvě okna. Na toto okno je pak možné přenášet šířku vikýře.
 • U okrasného zakončení profilování trámů je nyní možné vložit zaříznutí. Tím dochází k ušetření předešlého kroku prodloužení/zkrácení trámu a umožnění detailního vložení zdvojení vaznic
 • Poslední lať je nyní rozšířena o možnost vložit ji jako „fixní“. Tím dochází k započtení poslední latě do částečného dělení
 • Možnost nastavení materiálu krokví přímo v dialogu profilu – stejně jako u vaznic
 • Vrtání kleštin/vaznic je nyní rozšířeno o možnost tak, že jsou navrtány jen kleštiny
 • Vytvoření konzolí pro krokve. Pakliže dojde k změně profilu nebo jiných částí, dojde k automatickému přizpůsobení se.
 • Mnohoúhelník krovu je nyní možné automaticky vytvořit na základě stěn. Hrany okapu jsou pak založeny s různými typy.
 • Typy hran mnohoúhelníku krovu (okap/štít) jsou nyní dodatečně editovatelné
 • U mnohoúhelníku krovu fungují nyní všechny všeobecné úpravy pro mnohoúhelník
 • Zavedena funkce pro výpočet přídavku na zadní hraně vaznice přímo v dialogu profilu
 • Opěrnou výšku úžlabní fošny je nyní možné přenést přímo ze střešní nástavby (HH laťování, SH kotralaťování, HH kontralaťování)
 • Spojení střešních ploch: Zavedeno automatické ořezání/spojení střešních ploch a to pro kompletně vytvořené skladby krovu
 • Možnost vytvoření opěrné fošny u kruhového vikýře
 • Zavedena funkce svislého otočení stavebního dílce na určité úrovni. To umožnuje např. jednodušší natočení stoupajících vaznic. Pomocí této funkci leží vaznice vždy svisle
 • U oken a dveří je nyní možné vložit jejich název. Ten je poté zobrazen jako typ v seznamu materiálu
 • Zarovnání zásuvek je nyní rozšířeno o možnost „svisle na střed“ a „vodorovně na střed“
 • U oken/dveří a stěn a jejich otvorů je nyní možné vložit volný zápich. To je důležité pakliže někdo předává projekt na Weinmann stroje
 • Možnost přiřazení stávající skladby stěny do katalogu definic skladeb stěn
 • Rozšíření vizualizace oken/dveří:
  • U dveří je možné definovat, zda má být madlo vytvořené jako svislá tyč. Délka tyče je pak nastavitelná
  • Možnost pootevření oken a dveří. Zadání je pak možné vložit v %
  • U dveří je možné vložit otvory ve dveřním plátu. Forma otvoru a jeho pozice je volně nastavitelná
  • Trojúhelníková okna je nyní možné vytvořit i pomocí zadání úhlu
 • Funkce mnohoúhelníku stěny je nyní rozšířena tak, že dochází k ještě jednoduššímu a rychlejšímu ořezání, jako např. u krovů a vikýřů:
  • Zaříznutí hrany na úrovni
  • Zalomení hrany na úrovni
  • Posunutí části hrany
  • Rozšíření volby vrstvy tak, že je možné definovat, pro jakou vrstvu má být vytvořeno dělení či ne
 • Vytvoření izolace u stěn a to tak:
  • Buď je možné zvolit všechny stěny pro aktuální patro, přičemž je možné zvolit z vrstev sloupků a vrstev laťování. Pro vytvoření izolace jsou pak zohledněny stavební dílce příslušné vrstvy
  • Další možností je volba jednotlivé stěny nebo také střešní plochy. U izolace střešní plochy záleží pak na stavebních dílcích krovu
  • Poslední možností je vytvoření izolace do libovolného mnohoúhelníku. Zde jsou pak využity všechny stavební dílce aktivního stavebního úseku, na jejichž základě jsou vytvořeny jednotlivé plochy izolace
 • Možnost dělení desky podélně, nyní také na základě pomocné čáry
 • Rozšíření funkce dialogu pro vložení stěny (jednotlivá, rovnoběžná, pravoúhlá a pod úhlem) o zadání délky a změny vztažného bodu
 • Rozšíření dialogu pro přizpůsobení se stěny střešnímu plášti tak, že nyní je možné volit jednotlivé vrstvy, stejně jako způsob jejich ořezání
 • Nyní jsou desky u nejrůznějších forem oken odpovídajícím způsobem děleny a poté dojde k vyříznutí otvoru, čímž dochází k lepšímu předání stavebních dílců do materiálu
 • Úprava u ořezání prahů a rámů je nyní provedeno s důrazem na praxi. Rám se nyní ořezává přímo na práh
 • Nyní je možné předání na speciální stroje od Weinmanna k vytvoření kompletních stěn
 • Vylepšený import IFC
 • Přidání nových výstupů ve formátech
  • 3D DXF/DWG ; 3DS ; ASC ; IGES ; STEP ; STL
 • Rozšíření importu DXF o:
  • 3D texty do 3D náhledu
  • Možnost importu 3D plošných objektů nyní libovolně také jako mnohoúhelník
  • Ve 3D je nyní možné vložit pro každý layer nový stavební úsek, pro celkově lepší přehled v projektu
  • Možnost nastavení velikosti textů při 2D importu
  • Možnost nastavení minimální délky čar, čímž dochází k enormnímu redukování velikost souboru samotného
 • Možnost kopírování 2D výkresů pomocí příslušného menu
 • Informace o plochách lze nyní umístit jako informační razítko (název, obsah plochy, obvod, materiál atd.) K tomu byla přidělena nová funkce s dodatečnými funkcemi
 • Přidání vícenásobného výběru u výkresu stěny a stavebního dílce tak, že je možné vytvoření vícero výkresů najednou
 • Možnost vložení 2D objektů do pozadí/popředí a to na základě kontextového menu. Pořadí je pak možné určit pouze uvnitř 2D layerů
 • Možnost ukládání řetězových kód do 2D maker. K tomu jsou rozloženy na čáry a texty
 • Změna měřítka 2D obrázků na základě volby referenční délky
 • Vyměření objektů čtverce pomocí záchytných bodů tak, že dojde k otevření dialogu pro zadání parametrů
 • 2D makra: Zavedení možnosti otočení a změny měřítka pomocí kláves "<,>" stejně jako funkce rozšíření zazoomování
 • Výkres stěny
  • CNC očíslování je nyní možné zobrazit pomocí funkce pro nastavení. Bod menu pro popisky nyní nereaguje (funkčnost např. u vícevrstvých stropů). Tím je možné CNC číslování nastavit jako standard
  • Možnost kótování úhlopříček aktivních vrstev stěn
  • Zobrazení úhlu hran vrstev (rámů) aktivní vtstvy
  • Nyní je možné okótovat dodatečnou vtstvu, která obsahuje stejný stavební dílec. To je pak zobrazeno jako kótovací čáry aktuální vrstvy
  • Možnost konfigurace typu a počtu kótovacích čar v čelním náhledu
 • Rozšíření individuálních šrafur tak, že nyní jsou dynamické a převezmou hrany a barvy pozadí. Stejně tak jsou zavedeny jejich nové typy
 • Automaticky okótovaný výkres vikýře podobně jako u výkresu stěn
 • Jakmile je v nalistování zvolen stavební úsek, patro nebo layer dochází ke značení příslušných prvků ve výběrovém dialogu u seznamu materiálu a při předání do programu VisKalk
 • Rozšíření seznamu materiálu o seznam přířezů stěn (podobně jako u seznamu námětků)
 • V seznamu střešních prvků jsou nyní započítány otvory vikýřů s přerušením okapu, čímž dochází ke kompletnímu výpočtu ploch otvorů
 • Ve výpisu dřevěných stěn jsou nyní započítány a odečteny i volně vytvořené otvory (mnohoúhelníkové otvory)
 • Optimalizace 3D objektů tak, že došlo ke zmenšení potřeby volné paměti. Dochází k analyzování všech hran, ale ne k jejich kompletnímu zobrazení. Stejně tak došlo k úpravě propočtu tak, že vše je provedeno mnohem rychleji. Výkonnost se tím zvýšila ca. o 35%
 • Rozšíření vlastností pohledů o funkci "Použít". Tím dochází k okamžitému zobrazení použitého nastavení a je možné další upravení, anižby bylo třeba znovu otvírat potřebné dialogy
 • Možnost vkládání popisků do 3D náhledu. Texty které je možné zobrazit jsou: CNC čísla, čísla pozic pro pilu, CNC čísla ocelových nosníků, CNC texty, 3D body, délky hran krovu, názvy částí krovu a názvy stěn
 • Vytvoření základové desky na základě existujících stěn, podobně jako u vytvoření základové desky na základě krovu
 • Možnost definice zarážky u ocelových spojů přímo v dialogu tak, že nyní je možné nepravidelné plátování druhého stavebního dílce a vložení pozice stavebního dílce na základě úhlu
 • Správu pro patra je nyní možné využívat i u volné konstrukce a to bez použití střešního průvodce
 • V dialogu pro data projektu jsou nyní při vložení PSČ automaticky zobrazeny možnosti pro města. Při vložení PSČ se zobrazí patřičné město nebo další návrhy. Vše pracuje i opačným způsobem pakliže zadáte město
 • Pomocí funkce selektování je nyní možné volit a zobrazit všechny stavební dílce na základě atributů těchto dílců (název, typ, materiál,...), které mají stejné hodnoty
 • Zavedena možnost posunutí projektu na základě posunutí středu pro zobrazení. Selektovaný bod je pak posunut ve směru os X/Y na 0/0
 • Zavedeno vrtání s výběrem stavebního dílce. Touto funkcí jsou vrtány pouze ty stavební dílce, které jsou označeny
 • Desky/plochy: Umožněno vytvoření otvorů/výřezů do dřevěných stěn desek pomocí vložení hloubky zapuštění
 • Vytvoření dělení na části. To je možné využít pro každou plochu
 • Barva čáry pro popisné pole je nyní nastavitelná
 • U funkce hoblování je nyní možné určit, zda má být vytvořena dodatečná plocha pro hoblování, nebo pouze plochy bez hoblování. To je poté možné využít jak v oblasti vizualizace stejně jako jejich kompletní nalistování v seznamu materiálu
 • Optimalizace vizualizace textur tak, že nyní je možné např. u textur dřeva jejich posunutí a tím lepší zobrazení dřevěných stavebních dílců, bednění, srubovic atd.
 • Zavedení libovolných barev pro stavební dílce a ostatní plošné objekty, čímž došlo ke zrušení fixování programu pouze na 8 barev, které vzniklo na základě úprav kvůli přechodu na 64 bitový systém
 • Zavedena zarážka u čepových spojení tak, že je spojení vytvořeno i v případě, že není čep není přímo vytvořen (šířka čepu = 0)
 • Načtené 3D plošné objekty je nyní možné upravit na jednotlivé mnohoúhelníky
 • Ve správě 2D layerů je nyní zabudováno okno pro zobrazení, kdy dochází k ukázce provedených nastavení a tím ušetření nového otevření dalších dialogů s případně chybným výběrem prvků
 • Funkce smazání pomocných čar je nyní rozšířena o možnost volby smazání čar, které jsou větší/menší než např. 1cm
 • Export a import standardních nastavení dané verze. Tím dochází k jednoduššímu přenosu potřebných nastavení např. na nový pc
 • Rozšíření katalogu ocelových nosníků o Britské nosníky typu UB a UC
 • Zavedena možnost vrtání sedla v dialogu jako "bez výřezu" k lepšímu předání na CNC stroje
 • Ke každému materiálu je nyní možné vložit příslušnou šrafuru a barvu výplně. Tím je pak možné u stejných typů stavebních dílců nejrůznější zobrazení ve 2D
 • Možnost změny měřítka 3D plošných objektů pomocí výběrů refereční délky