VisKon V12 Novinky

 • Nové provedení střešního průvodce a to v designu a sice:
  • Vytvoření libovolného počtu střešních pater
  • Nastavitelnost typů stěn pro každé patro
  • Vkládání oken i dveří do každého patra
  • Funkce pro libovolné vytvoření půdorysu
  • Automatické dělení dřevěných skladeb stěn včetně vytvoření příslušných rohů
 • Rozšíření podbití římsy o nosné laťování u štítu
 • Otočení/sklopení vaznic a pozednic
 • Vrtání kleštin u hřebenových vaznic včetně otvorů pro vrtání
 • Posunutí nárožních a úžlabních krokví ve směru Z
 • Přednastavení pro krov je umístěno do separátního dialogu v menu pod nastavení
 • Sklon krovu do 0,01° pro ploché střechy. Šířka profilu pak zůstává zachována i při změně samotného profilu
 • Rozšíření u otvorů stěn o posuvné zarážky
 • Úprava funkce zásuvek stejně jako vedení pro zásuvky. Nyní jsou vedení definována jako stavební dílce, čímž jsou opticky zobrazena nejen v masivních deskách, ale i v ostatních
 • Automatické smazání rohových definic v případě, že je smazána příslušná stěna
 • Skladba stěn s výběrem stavebních dílců. Toto je možné u vrstev sloupků a laťování. Dodatečně je u bednění volba rombusního laťování.
 • Úprava oken/dveří. Zde dochází k přepočtu dělení stěn pouze v případě, že je to nezbytně nutné. Nejde pak ke ztrátě vizuálních změn u manuálních úprav.
 • U masivních skladeb stěn je možné zadání směru fáze. Tento směr je pak zobrazen příslušným symbolem ve výkresech stěn.
 • Nastavení ostění u oken/dveří. (Průběžně nebo uvnitř nebo/a zvenčí.)
 • Libovolně nastavitelný rám křídel u oken a dveří
 • Zaveden export stavebních dílůc desek pro Cambium
 • Úprava exportu souborů DXF tak, že exportované 2D náhledy jsou řazeny vedle sebe
 • Úprava importu DXF souborů tak, že nyní nedochází k nalistování prázdných náhledů
 • Import PDF souborů s vektorovými daty
 • Import souborů BTL pro stavební dílce desek a s tím spojený výstup na CNC centra
 • Funkce pro otočení kótovacích čar u výkresů stěn a stropů
 • Ve výkresu stěn je nyní nastavení pro hloubku čelního náhledu
 • Libovolné nastavení pro kótování otvorů u výkresu stěn pro okna
 • Volitelné kótování výkresu půdorysu a bokorysu u náhledu stěny
 • Zobrazení symbolů v textovém poli
 • Zaveden volitelný přepočet výkresů
 • Zaveden filtr pro selekci 2D objektů
 • Barevné rozlišení již vložených výkresů v dialogu pro vytvoření plánu
 • Úprava 2D objektů. Pomocí selekce se zobrazí hraniční body, na základě nichž dojde k plynulé změně 2D objektů (zvětšit, změnšit, posunout atd.)
 • Úprava výkresu stavebního dílce tak, že se v náhledu zobrazí příslušná vrstva dřevěné stěny, ve které dílec leží
 • Zobrazení počtu stavebních dílců na základě CNC očíslování přímo ve výkresu stavebního dílce
 • Zavedena správa 2D layerů pro optimální nastavení viditelnosti a možnosti upravení 2D objektů
 • Funkce pro vložení svislého trámu pod trámování
 • Rozšíření a optimalizace funkce obloukových dřevěných dílců
 • Vložení poznámek pro patra a stavební úseky
 • Tlačítka pro vyvolání pomocných videí (stažení přes "nápověda->nápovědy-stáhnout pomocná videa)
 • Funkce ke smazání vytvořených CNC textů u stavebních dílců
 • Zaveden statický přepočet pro krokve
 • Rozšíření u funkce hákového přeplátování
 • Vytvoření zkroucených ploch
  • Vytvoření jedné plochy pomocí vytvoření mnohoúhelníku
  • Vytvoření ploch na základě odkliknutí linií
  • Dodatečné posunutí bodů ploch
  • Přidání bodů ploch
  • Nakliknutí jednotlivých trojúhelníků ploch a jejich další přidání
  • Smazání jednotlivých trojúhelníku ploch
 • Stavěcí prkna pro trámování s pomocí nakliknutí stěny
 • Filtr pro stěny upraven tak, že masivní vrstvy mají svoji příslušnou funkci, pomocí které je možné přepínat jejich viditelnost
 • Rozšíření sražení trámů o 2 plochy tak, že je možné zadání pravoúhlého odstupu ke vztažným plochám
 • Rozšíření katalogu atributů o obrázky/soubory
 • Úprava IFC souborů tak, že jsou importovány mnohoúhelníkové objekty (zobrazení)
 • Rozšíření funkce změnit/upravit. Nyní je možné editovat i ocelové nosníky
 • Úprava manipulace pro myš převedena na všechny funkce
 • Funkce hledání stavebních dílců rozšířena tak, že stavební dílce, které jsou zkryty nejsou nalistovány a označeny