VisKon V14 novinky

 • Úprava a nově zavedený výpočet střešních ploch, který by měl vyřešit některé dosavadní problémy při nesprávném výpočtu
 • Okapové bednění stejně jako hoblování je možné definovat přímo v dialogu 3D profilu. Při výpočtu konstrukce je toto nastavení zohledněno a odpovídajícím způsobem umístěno
 • Možnost přímého a jednodušího kreslení příček přímo v průvodci
 • Polohu kleštin je nyní možné definovat s izolací, kdy je libovolně možné navolit, zda na ni má být ohraničena plocha izolace krokví
 • Nyní je možné dodačně změnit/přizpůsobit typ střešní plochy již existujícího krovu, např. valbové plochy na hlavní střešní plochu apod.
 • Prkna štítu/okapu jsou nyní upravitelná. Dodatečně došlo k přeložení displayového filtru pro dřevěné konstrukce
 • Pakliže dojde k oříznutí krovu na některou střešní plochu, aniž by došlo k oříznutí té druhé střešní plochy, bude vždy vytvořena jen úžlabní fošna
 • Tloušťka bednění viditelného krovu je nyní nastavitelná ve střešní nástavbě, již ji automaticky nedefinuje rozestup krokví
 • Manuální úpravy viditelných krokví a nárožních krokví krovu jsou nyní zohledněny také při stisknutí přepočtu konstrukce (tlačítko F5)
 • Formy oken nyní rozšířeny o možnost zadání trojúhelníkového okna a tím jejich rychlejší a jednoduší zadání
 • Vytvoření podlah místostní na základě výstavby podlahy ve stavebním patře nebo manuálně přes průvodce
 • Funkce přizpůsobení stěny krovu rozšířena o možnost využít nastavení zaříznutí vrstvy z definice vrstev horní hrany stěny
 • U definice oken/dveří je nyní možné vytvoření vnějšího nebo/a vnitřního čelního prkna
 • Paketování stavebních pater je nyní rozšířeno o zkrácení názvů stěn. Nyní je pro lepší přehled možné využívání zkratek
 • U kreslení masivních stěn je nyní možné již předem nadefinovat, zda se jedná o vnitřní nebo vnější stěnu
 • WuP (V3): Zaveden export volných masivních dřevěných desek
 • Vytvoření vyříznutí/otvoru v masivních deskách: Možnost defince jejich hloubky
 • Nová úprava hran masivních dřevěných desek (falcování/drážka/přeplátování): Možný export formátů BTL a BVX
 • Úprava masivních desek: Seříznutí a zaoblení rohů stejně jako možnost vytvoření zaoblených a kruhových výřezů/otvorů
 • Úprava u IFC:
  • Nyní jsou k dispozici otvory ve stěně
  • Stěny a trámy jsou nyní rozeznány jako tyto příslušné typy
 • Rozšíření exportu 3D formátů:
  • WebGL (html soubor, který je následně možný přeposlat a otevřít ve vyhledávači)
  • 3D DXF
  • Uložení obrázku do schránky
  • Obrázek se stínováním
 • Export do Arconu přebírá nyní i vikýře, které mají odsazení okapu
 • U importu 3D formátů dochází k přiřazení ke skupině a barevnému rozlišení
 • Vložení částí plánu je nyní možné alternativně pomocí libovolně definovatelného rastru (vytvoření řádků a sloupků)
 • Vkládání výkresů do plánu: Možnost vložení 3D náhledů
 • Vytvoření jednoduché kóty rozšířeno tak, že při usazení samotného kótování je možné dodatečné vkládání bodů pro další kótování
 • Zavedeno automatické rozprostření CNC čísel
 • Výkres vikýře
  • Možnost barevného nastavení kótovacích čar
  • Kótování
   • Vlevo u čelního náhledu a
   • Vlevo u náhledu zleva
  • Výškové kóty u čelního náhledu
 • Popisky rozšířeny tak, že nyní je možné využití zkratek např. u vnější a vnitřních stěn"AW1" a "IW1"
 • V perspektivě je nyní možné vytvoření výškových kót ze 3D bodu a koncového bodu 3D čar
 • Náhled stropu je nyní možné otočit o 90% tak, aby bylo možné přizpůsobení na plát
 • V náhledu stěny je nyní možné okótování zásuvek
 • Možnost zadání jednotek jako stopa/palec. Dodatečně reagují všechny seznamy na nastavení délek
 • Rozšíření popisek v půdorysu o masivní dřevěné stěny tak, aby vše bylo zobrazeno ve výkresu půdorysu (viditelné, zkryté, materiál)
 • Posunutí částí plánu: Možnost vícenásobného značení, umístění vodorovně nebo svisle
 • Náhled stropu je nyní možné (stejně jako u stěny) zobrazit zevnitř nebo zvenčí
 • Vkládání obrázku: Nyní možné vložení ze schránky
 • Zadání úhlu je nyní nastavitelné i v %
 • Úprava při práci se 2D čarami: Zavedeno přerušení/oddělení linií, přičemž došlo ke zrušení funkce „přizpůsobit bod“
 • Náhled stěny rozšířen o informační razítko oken/dveří (nastavitelné u funkce „Kótování náhledu stěny“). Nyní je možné zobrazit název, šířku/ výšku a výšku překladu a parapetu
 • Ve výpisu materiálu je nyní možné nastavit viditelnost pouze aktivních stavebních dílců v aktuálním náhledu. Ve výpisu se pak zobrazí pouze tyto stavebním dílce
 • Nyní je možné export výpisu materiálu do 2D výkresů. Zde je pak převzata barva a viditelnost, které jsou přednastaveny v náhledu před tiskem
 • Zobrazení výkresu jednotlivého stavebního dílce ve výpisu materiálu. Tento výkres je pak zobrazen i v náhledu před tiskem a v exportu do excelu:
  • Výpis 3D ploch
  • Výpis jednotlivých ploch stěn
  • Výpis pro stropy
 • Ve výpisu stěn jsou nyní zobrazeny výkresy vnějších/vnitříních oken stejně jako dveří a to formou otvoru (rámy, příčky, prosklené plochy, špalety)
 • V materiálu ploch stěn dochází ke zohlednění obsahu překrytí mezi stěnou a otvorem
 • Dochází ke shrnutí stejných stavebních dílců v seznamu dřevěných stěn
 • Pro řádky, které jsou určeny pro tisky nebo export do excelu je nyní možné nastavit barevné rozlišení. U exportu je pak dodatečně možné nastavení barvy součtů
 • Rozšíření nastavení náhledu tisku tak, že dochází k automatickému nastavení sloupků na kompletní šířku papíru
 • Oprava: U uložených výpisů materiálu nebylo možné zobrazit náhled před tiskem, stejně tak zde docházelo k částečně nesprávnému předání dat
 • V poznámce je nyní možné zobrazení layeru, do kterého byl příslušný stavební dílec přiřazen
 • U dialogu okrasného zakončení zhlaví trámů, je nyní možnost volby funkce libovolného zadání: Zde je možná volba libovolně definovatelné kontury, kterou je možné předdefinovat ve 2D náhledu
 • Rozšíření funkce selektování. Nyní je možné označení stavebních dílců z jednoho layeru. Stejně tak je možné tuto funkci využívat pro stavební patra/úseky
 • Dělení stavebních dílců na vícero úrovních
 • Importované spoje je možné osadit s osou a vložit do seznamu pro spoje. Dále je možné vkládat a ukládat spoje jako prvky, přičemž dochází ke správnému vytvoření vrtání
 • Možnost vytváření otvorů do dřevěných desek stěn: Možnost vícenásobného označení desek na základě jednoduchého výběru (+)
 • Masivní desky: možnost vytvoření mnohoúhelníkových stejně jako kruhových výřezů s definicí hloubky
 • Úprava zobrazení dialogů tak, že při otevřeném dialogu je možné otáčení ve 3D náhledu
  • Vlastnosti pohledů
  • Kopírování globálně a na úrovni
  • Zvolení/výběr na základě materiálu
  • Hledání stavebních dílců
  • Výběr stavebních dílců na základě výběru pole nebo na základě výběru pole na určité úrovni
  • Posunutí/otočení stavebních dílců
 • Rozšíření funkce vytvoření podlahové desky tak, že nyní je možné zadání přesahu desky
 • Rozšíření dialogu posunutí a kopírování tak, že nyní je možné zadání délky, ve které se má pohybovat směr XYZ
 • Zavedení definice materiálu přímo v dialogu stavebního dílce pod vodorovnými stavebními dílci
 • Rozšíření funkce smazání o možnost smazání viditelného krovu
 • Bod pro zachycení 3D bodů je nyní umístěn přímo do středu kříže příslušného bodu
 • Pořadí skupin uspořádání materiálu je nyní možné stanovit pomocí klávec Drag&Drop (přiřazení/změnění/smazání materiálu)
 • Možnost přejmenování layerů
 • Možnost zaříznutí na základě 2D linií
 • Přeplátování volných úseků s úsečkou: Možný výběr více stran
 • Všeobecná nastavení prostředí programu rozšířena tak, že nyní je možné nastavit velikost combo boxů (stavební patro/úsek, layer, 2D layer)
 • Rozšíření u funkce paralelních pomocných čar tak, že nyní je možné v jednom kroku vytvořit kompletní rastr
 • 3D text
  • Vytvoření individuálních textů
  • Posunutí, kopírování a smazání textů
  • Změna textů, typu, barvy a velikosti písma
 • Filtr pro zachycení je nyní libovolně nastavitelný. Toto je možné pomocí klávesy "F3" při označení stavebních dílců a pomocí pravého stisknutí myši na odpovídající funkci (zvolit, vícenásobně zvolit, smazání stavebního dílce/dílců, posunout/otočit, zrcadlit, změnit, přenést vlastnosti, kopírovat globálně/na úrovni, uložit prvek)
 • Úprava přeplátování: Označené strany stavebního dílce je možné využít jako vztažnou stranu (v dialogu „manuální vztažná strana“)
 • Úprava desek (mnohoúhelníkových desek): zavedeno zaříznutí na úrovni
 • Vytvoření srdcovitého zářezu na základě výběru úrovně: nově zaveden také srdcovitý zářez u úžlabní krokve; rozšíření srdcovitého zářezu úžlabní krokve pro nejrůznější šířky vaznic; export formátů BVN, BVX a BTL a přizpůsobení BVN exportu (různé šířky vaznic)
 • Nyní je možné překontrolovat délku stavebního dílce